புதன், 7 மே, 2008

நெய்தல் இரண்டு இதழ்கள் வந்து விட்டது.

நெய்தல் இரண்டு இதழ்கள் வந்து விட்டது. மிகப்பெரும் வரவெற்பு ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் நன்றாக செய்யலாம் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

கருத்துகள் இல்லை: