சனி, 3 ஜனவரி, 2009


தரையில் தான் மேடு பள்ளம்


தண்ணீரிலேது அந்த பேதம்?