வெள்ளி, 7 நவம்பர், 2008

நீ வருவாயெனஇன்றும் ..........

நீ வருவாயென ........

ஏமாந்து திரும்புகின்றன; அலைகள்.

கருத்துகள் இல்லை: