வியாழன், 17 ஜூன், 2010

ஓவியத்தில் எழுதிய பெயர்கள்

தரையில் உண்டாக்கிய வண்ணச்சிதறலை
தன்னுடைய பெயரென்றும்
தோழியின் பெயரென்றும்
மொழிகிறது குழந்தை.
குழந்தைகள்
தமக்கென உருவாக்குகிற மொழியை
நாம் ஒரு ஓவியமாகத்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும்.